תקנון האתר

 

 1. כללי
  1.1. אתר האינטרנט ecotal (להלן: “החברה”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  1.2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון”). גלישה באתר ורכישת מוצרים באתר פירושן מתן הסכמתך להיקשר בתקנון זה על כל תנאיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. מכירות באתר
  2.1. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי, בהתאם להוראות הקיימות באתר.
  2.2. כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין, ככל וחל תשלום מע”מ לפי כל דין.
  2.3. במעמד רכישת המוצרים יתבקש המזמין לספק את הפרטים הבאים: השם המלא, תעודת זהות, כתובת למשלוח המוצר, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום.
  2.4. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
  2.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
  2.6. מובהר כי במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
  2.7. המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח הודעה על ידי החברה. השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי בעת השלמת המכירה. לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  2.8. יובהר כי במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי החברה במועד רכישת המוצר באתר, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.
 3. אספקת/הובלת המוצרים
  3.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר תוך 14 יום בדואר רשום, אלא אם צוין אחרת, לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר ו/או סוכם בין החברה למזמין כי יבוצע איסוף עצמי מכתובת החברה.
  3.2 אספקת מוצר תיעשה בדואר רשום ואך ורק במידה שהתשלום עבור המוצר בוצע במלואו (לרבות התשלום עבור דמי המשלוח).
  3.3 באזורים שהגישה אליהם מוגבלת בשל שיקולים ביטחוניים ו/או שיקולים מוניציפאליים אחרים ייתכן עיכוב של עד 21 ימי עסקים במועד האספקה, ועיכוב זה לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר.
  3.4 דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה אל מחוץ לישראל.
   3.5 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקת המוצרים ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
  3.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסעד הבלעדי של המזמין במקרה של איחור ו/או עיכוב באספקת המוצרים הינו הזכות לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה.
  3.7 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 4. אחריות ושירות
  4.1. יובהר כי החברה אינה היצרן או היבואן של המוצרים הנמכרים באתר, אלא אם צוין שהמוצר יוצר על ידי החברה.
  4.2. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.
  4.3. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.
 5. כשרות להשתמש באתר
  5.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  5.2. המשתמש הינו בן 18 ומעלה הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
  5.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית.
  5.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 6. מדיניות פרטיות
  6.1. במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.
  6.2. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון.
  6.3. הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.S) הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים.
 7. ביטולים, זיכויים והחלפות
  7.1. ביטול עסקה ו/או החזר כספי ייעשו בהתאם להוראות הדין, ובפרט בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע”א – 2010.
  7.2. החזר כספי יינתן במקרים הבאים:
  7.2.1. תקף כאשר ערך המוצר עולה על 100 ₪
  7.2.2. פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתו המקורית ובמידה ושלא נעשה בו שימוש.
  7.2.3. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך.
  7.2.4. החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה.
  7.2.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה, באמצעות פקס מס’ ו/או באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחברה.
  7.3. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  7.3.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  7.3.2. במקרה של כח עליון (לרבות פעולות טרור, איבה או מלחמה) המונע את המשך המכירות באתר באופן תקין ו/או את אספקת המוצרים למזמין באורח תקין;
  7.3.3. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 8. כללי
  8.1. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
  8.2. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.
  8.3. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באתר ו/או באמצעות האתר יהוו ראיות לכאורה לנכונות הפעולות.
  8.4. דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בלבד.
  8.5 בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
  8.6 החברה רשאית לעדכן ולתקן תקנון זה מעת לעת וכל הסכם ו/או תיקון יחול ממועד ביצועו ואילך. כל שינוי יחול על שירותים שהוזמנו לאחר שבוצע השינוי בלבד.
 9. רכישת קורסים

9.1. כללי
ECOTAL  מציעה קורסים באתר https:/ecotal.co.il/ . 
באתר זה ניתן לרכוש קורס הידרופוניקה לצפייה אונליין, תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין רוכש הקורס באתר (להלן “המזמין” או ” הרוכש”)
תקנון זה יחול על הרוכשים, בכל כתובת או אתר אינטרנט בה יופעל.
המזמין מצהיר, כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל הוראותיו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה בקשר לביצוע הזמנה באתר והשימוש בו מעבר לזכויות המופיעות בהתאם לתקנון זה. בעצם ביצוע ההזמנה הנך מסכים לתנאי תקנון זה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של החברה, המופיעים באתר וכפי שיעודכנו מעת לעת.
Ecotal  רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת הרכישה. רכישה תיחשב כזו רק לאחר שהחברה תקבל אצל החברה אישור חיוב כרטיס האשראי של המזמין.
מידע אישי אשר הוזן ברכישה  ועד לסיום ההתקשרות ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. ניתן לעיין במדיניות הפרטיות בתקנון זה. באישורך על הסכם זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה.
9.2. שיפויים ואחריות 
Ecotal  משתמשת בטכנולוגיות על מנת לאבטח את פרטי הרוכשים ככל האפשר. עם זאת, מסירת פרטים אישיים או פיננסיים על-ידי המזמין, הנה על אחריותו בלבד. החברה לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר לה דרך האתר כתוצאה ממעשה של צד שלישי.
כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי קליטת רישום ו/או כל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר בגינה לא יוכל המזמין לבצע את הרישום.
האחריות בגין אי קבלת הפרטים בנוגע לקורס אשר נשלחו על ידי החברה בהתאם לפרטים שמסר המזמין ואשר לא הגיעו לידי המזמין, לרבות עקב מסירת פרטים שגויים, תחול על המזמין.
 Ecotal  לא תישא בכל אחריות בגין עיכוב או מניעה בביצוע רכישת הקורס באתר ו/או עיכוב בקבלת פרטי הקורס, ו/או בעיה במהלך הקורס אשר אינו בשליטתה – לרבות בגין שביתות, השבתות, תקלות במערכות המחשוב, במערכות הטלפונים, בשרתי הדואר האלקטרוני או כל גורם תקשורת אחר ו/או כוח עליון.
9.3. הקורס וביטולו
הקורס יהיה פתוח לצפייה לרוכש ללא מגבלה כל עוד הקורס באתר. החברה שומרת את הזכות לשנות או להוריד תכנים באתר וזאת בהודעה של 30 יום מראש לרוכשים ובהתחייבות לגישה לקורס למינימום 12 חודשים מיום הרכישה או גישה זהה לקורס מקביל במידה ויהיה כזה למינימום הזמן מיום הרכישה.
ידוע ומקובל כי כל תכני הקורס הינם המלצה בלבד ואין באמור אחריות על שימוש המזמין במידע הן בטיחותית והן אגרונומית. 
ביטול הקורס הינו לפי חוק הגנת הצרכן,. הזמנת הקורס הינה לשיקול המזמין ותסתיים ותחשב כהושלמה בקבלת אישור על התשלום מחברת האשראי לחברה.
9.4. תחזוקה וטיפול בתקלות
 Ecotal  תעשה כמיטב יכולתה לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, החברה לא תשא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תשא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהחברה רשאית להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדית.
9.5.זכויות וקניין רוחני
האתר, השיעורים, חומרי לימוד, לרבות אופן עיצוב האתר והשיעורים, קבצים גרפיים, איורים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה וכד’, הינם קניינה הבלעדי של והחברה /או צדדים שלישיים אשר הרשו לחברה לעשות בהם שימוש, והשימוש מותר לחברה באופן בלעדי. המזמין ו/או המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור חלקים מהקורס ו/או מהאתר, לתרגם, למסור לצדדים שלישיים ולהשתמש בכל שימוש שאינו לשימושו האישי לצורך הקורס עצמו בלי קבלת הסכמת ואישור החברה מראש ובכתב.